Zapytaj o wycenę

Żaden język nie jest nam obcy

Szukasz tłumacza lub tłumacza przysięgłego? Dobrze trafiłeś! Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych LYNX zajmuje się w pełni profesjonalnymi tłumaczeniami zwykłymi, przysięgłymi oraz ustnymi w ponad 30 językach. Wykwalifikowani tłumacze, konkurencyjne ceny i gwarantowana poufność – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH LYNX

§ 1 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (dalej zwany Regulaminem), służy określeniu ramowych warunków współpracy, a więc działa jako umowa zawarta pomiędzy: firmą LYNX Ryszard Michałek, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Chodkiewicza 15, NIP: 953-234-54-54, Regon: 093202330, zwaną dalej Kancelarią lub Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi, dalej zwanymi zbiorczo Zleceniodawcami lub Zleceniodawcą i/lub zamiennie, zbiorczo Stronami lub Stroną, w zakresie usług realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy.

§ 2 Zakres usług

 1. LYNX świadczy usługi translatorskie, korektorskie oraz inne usługi językowe (dalej zwane usługą lub usługami).
 2. Zakres usług zleconych Wykonawcy, termin i warunki ich realizacji określane są szczegółowo w Zleceniu składanym przez zamawiającego na formularzu Zlecenia opracowanym przez Wykonawcę lub w innej formie pisemnej np. w treści korespondencji elektronicznej.

§ 3 Zamówienie, termin i sposób wykonania usług

 1. Strony osobiście, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem mediów telekomunikacyjnych ustalą warunki realizacji usługi.
 2. Osobiste zamówienie zlecenia odbywa się w następujących etapach:
  1. Ustalenie warunków wykonania zlecenia: dokładnego określenia przedmiotu oraz rodzaju usługi, ustalenia terminu wykonania usługi, formy odbioru usługi oraz szacunkowej ceny i sposobu płatności za usługę.
  2. Wypisanie i podpisanie zlecenia na formularzu Zlecenia. Jest to jednoznaczne z przyjęciem oferty, akceptacją Cennika oraz Regulaminu.
 3. Zamówienie usługi z wykorzystaniem mediów komunikacyjnych odbywa się w następujących etapach:
  1. Przesłanie zapytania ofertowego przez Zamawiającego z dokładnym określeniem przedmiotu oraz rodzaju usługi, oczekiwanego terminu wykonania usługi, ewentualnie formę odbioru wykonanej usługi oraz oczekiwanego sposobu płatności za usługę. Konieczne jest również podanie numeru telefonu kontaktowego Zleceniodawcy.
  2. Przesłanie Zleceniodawcy Oferty przez Kancelarię.
  3. Potwierdzenie zlecenia w formie wypełnionego formularza Zlecenia przesłanego za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych lub przesłania wiadomości elektronicznej zawierającej treść zlecenia. Jest to jednoznaczne z przyjęciem Oferty, akceptacją Cennika oraz Regulaminu.
 4. Zamówienie usługi z wykorzystaniem firmy pocztowej/kurierskiej:
  1. Przesłanie zapytania ofertowego przez Zamawiającego z dokładnym określeniem przedmiotu oraz rodzaju usługi, oczekiwanego terminu wykonania usługi, ewentualnie formę odbioru wykonanej usługi oraz oczekiwanego sposobu płatności za usługę. Konieczne jest również podanie numeru telefonu kontaktowego do Zleceniodawcy.
  2. Przesłanie Zleceniodawcy Oferty przez Kancelarię drogą pocztową/kurierską lub złożenie Oferty drogą elektroniczną.
  3. Potwierdzenie zlecenia w formie wypełnionego formularza Zlecenia przesłanego za pośrednictwem firmy pocztowej/kurierskiej, mediów telekomunikacyjnych lub zawarcia treści zlecenia w treści wiadomości elektronicznej lub w szczególnych przypadkach telefonicznie. Jest to jednoznaczne z przyjęciem oferty, akceptacją Cennika oraz Regulaminu.
 5. Możliwe jest pominięcie punktu 3.1 i 3.2 lub odpowiednio 4.1 i 4.2, na życzenie Zleceniodawcy, wtedy zlecenie wykonane zostanie w możliwie najszybszym terminie, a cena naliczona zostanie
  zgodnie z obowiązującym Cennikiem. W takim przypadku wszelkie zastrzeżenia, co do ceny oraz terminu wykonania zlecenia uważane będą za bezzasadne.
 6. Nie odesłanie przez Zlecającego potwierdzenia Oferty określonej w punkcie 3.2 oraz 4.2 w formie druku Zlecenia w terminie do 2 godzin (uwzględniając godziny pracy Kancelarii) zegarowych od jej wysłania przez Kancelarię, skutkuje automatycznym anulowaniem warunków Oferty a zlecenie uważa się za niebyłe.
 7. W przypadku przesłania zlecenia w ciągu powyżej dwóch godzin wykonawca może przyjąć zlecenie, lecz w takim przypadku określić może nowy termin realizacji usługi. Kancelaria ma prawo w szczególnych przypadkach określić również inne warunki zlecenia, np. cenę.
 8. Brak odpowiedzi na Ofertę jest jednoznaczny z jej odrzuceniem.
 9. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez uzasadnienia. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.
 10. Usługę uważa się za wykonaną przez Wykonawcę w momencie:
  1. Przesłania jej za pośrednictwem mediów teletransmisyjnych lub pocztą w sposób uzgodniony w Zleceniu do Zleceniodawcy
  2. Przygotowania do odbioru osobistego lub wysyłki kurierskiej przez Zamawiającego w ustalonym w Zleceniu terminie.
 11. Zlecający zobowiązuje się odebrać wykonaną usługę oraz zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie w terminie, na warunkach oraz w sposób uzgodniony w Zleceniu. Nieodebranie zleconej usługi w żadnym razie nie skutkuje anulowaniem wymogu zapłaty za nią należności.
 12. O ile nie postanowiono inaczej, zlecający zobowiązany jest uiścić 25% należnej płatności w momencie złożenia Zlecenia w ramach pokrycia kosztów administrowania obsługą usługi, oraz należną resztę płatności, przy lub przed odbiorem usługi. Koszt 25% ceny usługi stanowi bezzwrotną zaliczkę.
 13. W przypadku ustalenia płatności za usługę z dołu, domyślnym terminem płatności jest termin 7-dniowy od momentu wykonania usługi.
 14. Zleceniodawcy będący osobami fizycznymi lub zleceniodawcy indywidualni zobowiązani są do wniesienia 100% kwoty płatności w momencie zlecenia usługi (termin wpływu należności na konto uważany jest za datę przyjęcia zlecenia) lub podczas osobistego odbioru wykonanej usługi w przypadku zlecenia osobistego.

§ 4 Cena za usługi

 1. Cennik usług, zamieszczony na stronie internetowej Wykonawcy www.lynx.net.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmian cennika usług oraz zobowiązuje się do informowania o takich zmianach wszystkich stałych Klientów.
 2. Ostateczna cena za usługę obliczana jest na podstawie objętości przetłumaczonego tekstu po wykonaniu zleconej usługi. W zależności od języka, objętość przetłumaczonego tekstu może być
  większa lub mniejsza niż tekstu oryginalnego. Jedynie objętość tekstu po wykonaniu usługi stanowi podstawę obliczenia należnej finalnej płatności. Ostateczna cena może różnić się od
  wstępnej kalkulacji.
 3. Z uwagi na brak możliwości dokładnego oszacowania finalnej objętości tekstu, wstępna szacunkowa kalkulacja podana w Ofercie ma na celu zapoznanie klienta z przybliżoną wysokością
  należności za wykonane zlecenie oraz określenia wielkości zaliczki za zrealizowanie usługi. Szacunkowa cena zawarta w wycenie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ceny finalnej.
 4. Istnieje możliwość ustalenia przez Strony całkowitej i finalnej należności za usługę w momencie przyjęcia zlecenia. Musi to jednak zostać wyraźnie określone w Ofercie. W takim przypadku
  punkt 2 i 3 nie mają zastosowania.
 5. Treść Oferty zawiera:
  1. Szczegółowe terminy i warunki wykonania usługi
  2. Szacunkową cenę za usługę wg. wstępnej szacunkowej kalkulacji
  3. Warunki i terminy płatności za usługę
  4. Sposób odbioru wykonanej usługi
  5. Informacje dodatkowe
 6. Za jednostkę obliczeniową usług translatorskich i korektorskich przyjmuje się dla tłumaczenia zwykłego normę 1800 znaków komputerowych ze spacjami, a dla tłumaczenia poświadczonego
  pieczęcią tłumacza przysięgłego lub korekty i/lub uwierzytelnienia – 1125 znaków komputerowych ze spacjami. Ilość znaków jest sprawdzana za pomocą narzędzia “Statystyka wyrazów” w programie MS Word 2007.
 7. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia pisemnego liczona jest standardowo jako pełna.
 8. Zmiany w tekście oryginalnym po poprawnym wykonaniu tłumaczenia uwierzytelnionego np. w skutek zmian w dokumencie przedłożonym do tłumaczenia, mają charakter tłumaczenia i są
  kwalifikowane jako nowe tłumaczenie dokumentu i płatne są zgodnie z cennikiem.
 9. Zapis wykonanego tłumaczenia na nośniku elektronicznym jest bezpłatny, ale możliwy tylko i wyłącznie dla tekstów nieuwierzytelnianych (zwykłych). Pojedynczy wydruk treści tłumaczenia
  zgodnie z zamówieniem jest bezpłatny.
 10. Cena tłumaczenia zwykłego lub poświadczonego obejmuje korektę ww. tekstu wykonaną przez 1 korektora. Odnosi się to w szczególności do tekstów wydawniczych i innych tekstów mających
  zostać publicznie opublikowanych. Usługa korekty tekstu nie jest wliczana w czas wykonania usługi. W przypadku nie skorzystania z bezpłatnej usługi korekty tekstu przed jego publikacją,
  Kancelaria zwolniona jest z poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku roszczeń dot. nienależytego wykonania zleconej usługi.
 11. O zamiarze druku lub publikacji zleconych do tłumaczenia tekstów, Zlecający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę nie później niż w chwili składania Zlecenia, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Wykonawcy w wypadku nienależytego wykonania zleconej usługi.
 12. W przypadku zleceń tekstów przeznaczonych bezpośrednio do druku, na życzenie zlecającego, biuro może oddać tekst do korekty drugiemu korektorowi np. tłumaczowi obcojęzycznemu
  (native speakerowi), za co Zlecający dokona dodatkowej płatności w wysokości uzależnionej od tematyki i rodzaju tekstu.
 13. Wszelkie ceny za usługi są cenami netto i doliczyć należy do nich podatek VAT

§ 5 Niewykonanie lub nienależyte wykonanej usługi

 1. Wykonaną usługę uznaje się za wykonaną nienależycie, jeśli:
  1. Nie została wykonana na stosownym poziomie fachowym, co Zlecający jest w stanie należycie udowodnić na piśmie;
  2. Nie została przekazana lub nie była gotowa do przekazania w uzgodnionym terminie, co Zlecający jest w stanie udowodnić na piśmie. Czas wykonania darmowej usługi korekty tekstu nie jest wliczany w czas wykonania usługi.
 2. W przypadku wykazania przez Zlecającego, że wykonana usługa obciążona jest którąś z wad wymienionych w p. 1.1 – 1.2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia w terminie ustalonym z Zlecającym, na koszt własny oraz bez dodatkowych opłat karnych na rzecz Zlecającego.
 3. Jeżeli wady określonye w p. 1.1 – 1.2. nie są korygowalne, Zlecający uprawniony jest do żądania wypłacenia na jego rzecz kary umownej w wysokości 20 % finalnej wartości Zlecenia (czyli
  wartości po wykonaniu).
 4. W przypadku, gdyby wady określone w p. 1.1 – 1.2. miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w §
  7, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości nie większej, niż 40 % wartości Zamówienia.
 5. W wypadku zwłoki w wykonaniu Zamówienia, na którą Zlecający, w uzasadnionym przez biuro przypadku nie wyraził zgody [pp. 1.2] , Zlecający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą
  umowną w wysokości 2% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego Zlecenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak w sumie niż karą umowną stanowiącą równowartość 20% finalnego wynagrodzenia z danego Zlecenia.
 6. Zlecający rozumie i akceptuje fakt, iż usługi realizowane w trybie ekspresowym, ze względu na termin wykonania zlecenia, mogą być wykonywane przez grupę tłumaczy i korektorów, co może
  mieć wpływ na jednolitość terminologii. W takim przypadku, Kancelaria nie ma możliwości konsultacji tekstów ze specjalistami w danej dziedzinie nauki, co może wpłynąć na jakość tłumaczonego tekstu. Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby różnice te były najmniejsze z możliwych i nie uniemożliwiały zrozumienia treści tekstu, a ewentualne zmniejszenie jakości było minimalne. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.
 7. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej.
 8. Za okoliczności o charakterze siły wyższej uważa się: strajki, opóźnienie przesyłek pocztowych/kurierskich, blokady kolei i dróg, awarię systemów komputerowych i komunikacyjnych, ingerencję hakerów, zaniki energii elektrycznej, pożar lub powódź, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Strony dotkniętej skutkami siły wyższej. Strona dotknięta skutkami okoliczności o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przypuszczalnym terminie ustąpienia.
 9. Kancelaria zawsze dokonuje tłumaczenia tekstu z należytą starannością i najlepszą wiedzą. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu wynikające z ich
  obecności w oryginalnym tekście.

§ 6 Terminy i warunki zgłaszania wad usługi

 1. Zlecający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy na piśmie wady w wykonanej usłudze, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w
  terminie 7 kolejnych dni kalendarzowych od dnia odbioru wykonanego Zamówienia, niezależnie od formy odbioru. Czas wykonania usługi bezpłatnej korekty nie jest wliczany w czas realizacji
  zlecenia.
 2. Po upływie terminu wymienionego w p. 1 powyżej, wszelkie uprawnienia Zlecającego wynikające z wad Zlecenia wygasają oraz uznaje się, iż tłumaczenie/usługa wykonana została poprawnie.
 3. Uwagi do usług przedstawione muszą posiadać formę pisemną i zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem:
  1. Mogą być zgłoszone w postaci odrębnej notatki, w której (w sposób konkretny i uzasadniony) zostaną wskazane błędy w tłumaczeniu oraz miejsce ich wystąpienia ( z podaniem numeru strony i wiersza, w którym błąd występuje).
  2. Uwagi mogą zostać czytelnie naniesione na tekst tłumaczenia wraz z wskazaniami błędów np. zaznaczonymi partiami tekstu.
  3. Muszą zawierać dane osobowe i kontakt telefoniczny oraz internetowy lub listowy i podpis osoby formułującej zastrzeżenia,
  4. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć błędów, powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.
 4. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.
 5. Błędy typu „literówki”, nie wpływające na zmianę treści tekstu, nie stanowią podstawy do uznania usługi za wadliwą i podlegają bezpłatnej jak najszybszej korekcie.
 6. Tłumaczenia zlecone jako ekspresowe podlegają reklamacji na zasadach ustalanych przed realizacją zlecenia.
 7. Jakiekolwiek wystąpienie z roszczeniem, co do jakości wykonanego tekstu nie są podstawą do wstrzymania, zawieszenia lub zmniejszenia płatności za wykonanie zlecenia.

§ 7 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia między Stronami sporu, co do wystąpienia wad, o jakich mowa w §6 niniejszego regulaminu, w wykonanym Zamówieniu Strony zobowiązują się rozwiązać niniejszy
  spór na drodze polubownej, lub na podstawie opinii biegłego przedstawionej przez niezależnego arbitra (tłumacza przysięgłego lub biegłego tłumacza sądowego).
 2. Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień pkt. 3 § 5 uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez arbitra, lecz nie może przekraczać 100% wartości brutto zlecenia.
 3. Do pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra zobowiązana jest ta Strona umowy, która przegra spór w postępowaniu reklamacyjnym.
 4. Ustala się, że najwyższe odszkodowanie jakiego Zleceniodawca może zażądać od Wykonawcy nie może przekroczyć w żadnym przypadku 100% wartości brutto reklamowanej usługi.
 5. W przypadku zwrotu 100% wartości należności za usługę przez Kancelarię w wyniku postępowania reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych wydruków oraz nośników zawierających usługę/tłumaczenie oraz wszystkich wykonanych przez siebie lub osoby trzecie kopii. Niezwłocznie zleceniodawca trwale usunie również wszelkie inne kopie ze wszystkich nośników pamięci (dysków twardych, pamięci flash, i in.). Prawa autorskie stają się w takim przypadku własnością Kancelarii i jakiekolwiek ich wykorzystanie w całości lub części, nawet minimalnej przez Zleceniobiorcę będzie naruszeniem praw autorskich i stanowić będzie podstawę do wszczęcia odpowiedniego postępowania.

§ 8 Wyłączność i odpowiedzialność

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia dotyczące realizowanego Zlecenia będą podejmowane jedynie w drodze kontaktów bezpośrednich wyłącznie z Wykonawcą.
 2. Zakazane jest prowadzenie przez Zlecającego jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zlecenia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności z tłumaczem, podwykonawcą Wykonawcy itp.
 3. Naruszenie przez Zlecającego zakazu określonego w § 8 p. 1 skutkuje wymogiem zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 50% ceny Zamówienia. W stosunku do wymienionej w p. 2 strony trzeciej, jeżeli związana jest z Kancelarią jakąkolwiek umową o pracy, współpracy itp. zostaną wyciągnięte sankcje dyscyplinarne.
 4. Wykonawca ma prawo do nie podjęcia się realizacji zlecenia określonego w zapytaniu Zlecającego.
 5. Zlecający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zlecenia za jednoczesną zapłatą Wykonawcy odstępnego w następujących wysokościach:
  1. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych, symultanicznych lub konsekutywnych, a odstąpienie nastąpiło:
   1. na więcej niż 3 dni przed terminem tłumaczenia – 0% wartości Zlecenia,
   2. na 3 dni przed terminem tłumaczenia – 20% wartości Zlecenia,
   3. na 2 dni przed terminem tłumaczenia – 30% wartości Zlecenia,
   4. na 1 dzień przed terminem tłumaczenia – 50% wartości Zlecenia,
   5. w pozostałych przypadkach – 100% wartości Zlecenia.
  2. W przypadku tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych w kwocie odpowiadającej wartości wykonanego tłumaczenia wg. stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez tłumacza informacji o odstąpieniu od realizacji Zamówienia, nie mniej jednak niż 30% wartości danego Zlecenia. W takim przypadku nie mają zastosowania żadne ustalone wcześniej rabaty lub zniżki.
  3. Przed złożeniem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu Zlecający winien wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o określenie sumy poniesionych kosztów, o jakich mowa wyżej.
  4. Brak wpłaty odstępnego w pełnej wysokości czyni odstąpienie bezskutecznym i skutkuje naliczeniem opłat w pełnej wysokości.

§ 9 Klauzula poufności

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu przez Zlecającego na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zlecenia. Informacje
takie są udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego Zlecenia. Wykonawca oświadcza, że wszyscy tłumacze, angażowani do obsługi zleceń Zlecającego, zawarli z Wykonawcą umowę zobowiązującą do zachowania poufności wszelkich informacji pochodzących od Zlecających oraz poświadczyli swoje kompetencje i wiedzę niezbędna do wykonywania usług translatorskich i/lub korektorskich.

§ 10 Prawa autorskie

 1. Wszelkie tłumaczenie wykonywane przez Kancelarię objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83, tekst jednolity
  Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).
 2. Przeniesienie praw autorskich do tłumaczenia na Zleceniodawcę następuje w momencie zapłaty przez niego 100% wartości należności za usługę. Jakiekolwiek publikowanie w całości lub w
  części, nawet najmniejszej lub/i jakiekolwiek inne wykorzystywanie przetłumaczonego tekstu przed zapłatą 100% należności będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
 3. W przypadku procedury reklamacyjnej , w momencie zwrotu 100% należności przez Zleceniobiorcę jest jednoznaczne z przejęciem praw autorskich do usługi przez Kancelarię.

§ 11 Postanowienia różne

 1. Zleceniodawca przesyłając jakiekolwiek zapytanie ofertowe, wypełniając zlecenie lub przesyłając jakąkolwiek korespondencję do Wykonawcy, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji danego zapytania ofertowego, zlecenia lub odpowiedzi na jakąkolwiek korespondencję. Zleceniobiorca z kolei zobowiązuje się wykorzystać wspomniane dane tylko i wyłącznie dla celów wyżej określonych i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.
 2. W przypadku płatności internetowych, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay .

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 Nr 80, poz. 904), przy czym Strony zgodnie postanawiają wyłączyć wszelkie inne uprawnienia Zlecającego płynące z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, poza tymi, które zostały przyznane w niniejszym Regulaminie Współpracy.
 2. Postanowienia niniejszego ustępu nie obowiązują w sytuacji, w której Zlecający jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Kancelaria wraz ze strona zlecającą usługę mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zawierającą wyraźną informacją o wyłączeniu postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin Współpracy jest dla Stron wiążący z chwilą Zlecenia przez Zleceniodawcę i potwierdzenia zlecenia przez Wykonawcę.
 5. Potwierdzenie oferty / Zlecenie wskazuje, iż Zlecający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu korzystając ze strony internetowej Wykonawcy lub poprzez wgląd w siedzibie Kancelarii.
 6. Kancelaria LYNX zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu Współpracy.
 7. Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd kompetentny w zakresie działalności firmy LYNX Ryszard Michałek.
 8. Niniejszy Regulamin Współpracy z LYNX Ryszard Michałek obowiązuje od dnia 01.01.2009 r.